Home Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

by Thanh Hà
Chính Sách Bảo Mật

Tôn trọng các quy định của pháp luật hiện hành, Top10bacninh (sau đây còn gọi là Trang web) cam kết áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết, theo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro của dữ liệu được thu thập.

Bản ghi dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được Top10bacninh thu thập, thông qua các biểu mẫu trên các trang của nó, sẽ được nhập vào một tệp tự động do Người kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm và được khai báo và đăng ký hợp lệ trong Cơ quan đăng ký chung của Cơ quan bảo vệ dữ liệu. trang web của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, xúc tiến và thực hiện các cam kết được thiết lập giữa Top10bacninh và Người dùng hoặc duy trì mối quan hệ được thiết lập trong các hình thức điều này sẽ điền vào, hoặc để tham gia một yêu cầu hoặc truy vấn tương tự.

Các nguyên tắc áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân

 • Nguyên tắc hợp pháp, trung thành và minh bạch: luôn cần có sự đồng ý của Người dùng, thông tin hoàn toàn minh bạch trước về các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.
 • Nguyên tắc giới hạn mục đích: dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp.
 • Nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu: dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ chỉ là những dữ liệu thực sự cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được xử lý.
 • Nguyên tắc chính xác: dữ liệu cá nhân phải chính xác và luôn được cập nhật.
 • Nguyên tắc giới hạn thời gian bảo tồn: dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ theo cách cho phép nhận dạng Người dùng trong thời gian cần thiết cho các mục đích xử lý.
 • Nguyên tắc toàn vẹn và bảo mật: dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo cách đảm bảo tính bảo mật và bí mật của nó.
 • Nguyên tắc chủ động chịu trách nhiệm: Người kiểm soát dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các nguyên tắc trên được đáp ứng.

Danh mục dữ liệu cá nhân

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân là sự đồng ý. Top10bacninh cam kết đạt được sự đồng ý rõ ràng và có thể xác minh được của Người dùng để xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể.

Người dùng sẽ có quyền rút lại sự đồng ý của họ bất kỳ lúc nào. Sẽ dễ dàng rút lại sự đồng ý cũng như việc đưa ra nó. Theo nguyên tắc chung, việc rút lại sự đồng ý sẽ không tạo điều kiện cho việc sử dụng Trang web.

Trong những trường hợp Người dùng phải hoặc có thể cung cấp dữ liệu của họ thông qua các biểu mẫu để thực hiện thắc mắc, yêu cầu thông tin hoặc vì lý do liên quan đến nội dung của Trang web, họ sẽ được thông báo nếu việc hoàn thành bất kỳ thông tin nào là bắt buộc vì chúng cần thiết sự phát triển chính xác của hoạt động được thực hiện.

Mục đích của việc xử lý mà dữ liệu cá nhân được sử dụng

Dữ liệu cá nhân được Top10bacninh thu thập và quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi, xúc tiến và thực hiện các cam kết được thiết lập giữa Trang web và Người dùng hoặc duy trì mối quan hệ được thiết lập dưới các hình thức mà Người sau điền vào hoặc tham gia yêu cầu hoặc điều tra .

Tương tự như vậy, dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích thương mại là cá nhân hóa, hoạt động và thống kê, và các hoạt động cho mục đích công ty của Top10bacninh, cũng như để trích xuất, lưu trữ dữ liệu và nghiên cứu tiếp thị để điều chỉnh Nội dung được cung cấp cho Người dùng , cũng như cải thiện chất lượng, hoạt động và điều hướng của Trang web.

Khi dữ liệu cá nhân được lấy, Người dùng sẽ được thông báo về mục đích cụ thể hoặc các mục đích của việc xử lý mà dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng; nghĩa là, việc sử dụng hoặc các cách sử dụng sẽ được cung cấp cho thông tin được thu thập.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian tối thiểu cần thiết cho mục đích xử lý và trong mọi trường hợp, chỉ trong khoảng thời gian sau: 12 tháng hoặc cho đến khi Người dùng yêu cầu xóa dữ liệu đó.

Tại thời điểm dữ liệu cá nhân được lấy, Người dùng sẽ được thông báo về khoảng thời gian dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ hoặc khi không thể thực hiện được, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian này.

Người nhận dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba.

Trong mọi trường hợp, tại thời điểm dữ liệu cá nhân được lấy, Người dùng sẽ được thông báo về người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân.

Bảo mật và bảo mật dữ liệu cá nhân

Top10bacninh cam kết áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết, theo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro của dữ liệu được thu thập, để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và tránh việc vô tình phá hủy, mất mát, thay đổi hoặc dữ liệu cá nhân bất hợp pháp truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác, hoặc giao tiếp hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu nói trên.

Trang web có chứng chỉ SSL (Lớp cổng bảo mật), đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được truyền một cách an toàn và bí mật, vì dữ liệu được truyền giữa máy chủ và Người dùng, và trong phản hồi, được mã hóa hoặc mã hóa hoàn toàn.

Tuy nhiên, vì Top10bacninh không thể đảm bảo tính không thể thực thi của Internet hoặc sự vắng mặt hoàn toàn của tin tặc hoặc những người khác truy cập gian lận dữ liệu cá nhân, Người kiểm soát dữ liệu cam kết thông báo cho Người dùng ngay lập tức khi có khả năng vi phạm tính bảo mật của dữ liệu cá nhân có nguy cơ cao đối với các quyền và tự do của thể nhân. Theo các quy định tại Điều 4 của RGPD, vi phạm bảo mật dữ liệu cá nhân được hiểu là bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào gây ra việc phá hủy, mất mát hoặc thay đổi ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp đối với dữ liệu cá nhân được truyền, bảo quản hoặc xử lý hoặc giao tiếp trái phép. hoặc truy cập vào dữ liệu đã nói.

Dữ liệu cá nhân sẽ được coi là bí mật bởi người chịu trách nhiệm xử lý, người cam kết thông báo và đảm bảo thông qua nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng rằng tính bảo mật được tôn trọng bởi nhân viên, cộng sự và bất kỳ người nào có thông tin.

Các quyền thu được từ việc xử lý dữ liệu cá nhân

Người dùng có về Tin tức hàng tuần của Euro và do đó, có thể thực hiện các quyền sau được công nhận trong RGPD với Bộ điều khiển dữ liệu:

 • Quyền truy cập : Người dùng có quyền được xác nhận về việc Top10bacninh có đang xử lý dữ liệu cá nhân của họ hay không và nếu có, có được thông tin về dữ liệu cá nhân cụ thể của họ và cách xử lý mà Top10bacninh đã thực hiện hoặc thực hiện., cũng như, trong số những thứ khác, thông tin có sẵn về nguồn gốc của dữ liệu nói trên và người nhận thông tin liên lạc được thực hiện hoặc lên kế hoạch từ đó.
 • Quyền sửa chữa : Người dùng có quyền sửa đổi dữ liệu cá nhân của họ được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ có tính đến mục đích của việc xử lý.
 • Quyền được xóa (“quyền được lãng quên”): Đó là quyền của Người dùng, miễn là luật pháp hiện hành không quy định khác, được xóa dữ liệu cá nhân của họ khi chúng không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý; Người dùng đã rút lại sự đồng ý của mình đối với việc điều trị và điều này không có cơ sở pháp lý khác; Người dùng phản đối việc điều trị và không có lý do chính đáng nào khác để tiếp tục với nó; dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp; dữ liệu cá nhân phải được xóa theo nghĩa vụ pháp lý; hoặc dữ liệu cá nhân có được do cung cấp trực tiếp các dịch vụ xã hội thông tin cho một người dưới 14 tuổi. Ngoài việc xóa dữ liệu, Bộ điều khiển dữ liệu còn tính đến công nghệ hiện có và chi phí ứng dụng của nó,
 • Quyền giới hạn xử lý : Người dùng có quyền giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Người dùng có quyền nhận được giới hạn của việc xử lý khi anh ta tranh chấp về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của mình; việc điều trị là bất hợp pháp; Người chịu trách nhiệm điều trị không còn cần dữ liệu cá nhân nữa, nhưng Người dùng cần dữ liệu đó để đưa ra yêu cầu; và khi Người dùng phản đối việc điều trị.
 • Quyền di chuyển dữ liệu : Trong trường hợp việc xử lý được thực hiện bằng các phương tiện tự động, Người dùng sẽ có quyền nhận từ Người phụ trách việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ ở định dạng có cấu trúc, sử dụng chung và đọc cơ học, và để truyền chúng cho một người khác phụ trách điều trị. Bất cứ khi nào có thể về mặt kỹ thuật, Bộ điều khiển dữ liệu sẽ trực tiếp truyền dữ liệu đến bộ điều khiển khác đó.
 • Quyền phản đối : Người dùng có quyền không thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Top10bacninh.
 • Quyền không phải là đối tượng của một quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ : Người dùng có quyền không phải là đối tượng của một quyết định được cá nhân hóa chỉ dựa trên việc xử lý tự động dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả Hồ sơ, hiện có trừ khi có luật hiện hành thiết lập khác.

Do đó, Người dùng có thể thực hiện các quyền của mình bằng thông báo bằng văn bản được gửi tới Bộ điều khiển dữ liệu với tham chiếu “RGPD-www.euroweeklynews.com”, chỉ rõ:

 • Tên, họ của Người dùng và bản sao của DNI. Trong các trường hợp đại diện được chấp nhận, cũng cần phải xác định người đại diện cho Người dùng bằng các phương tiện tương tự, cũng như tài liệu chứng minh sự đại diện. Bản sao của DNI có thể được thay thế bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào khác để chứng minh danh tính.
 • Yêu cầu với các lý do cụ thể cho yêu cầu hoặc thông tin mà bạn muốn truy cập.
 • Địa chỉ cho mục đích thông báo.
 • Ngày và chữ ký của người nộp đơn.
 • Bất kỳ tài liệu nào chứng minh yêu cầu bạn đưa ra.

Yêu cầu này và bất kỳ tài liệu đính kèm nào khác có thể được gửi đến địa chỉ và / hoặc email sau:

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết hoặc liên kết cho phép truy cập vào các trang web của các bên thứ ba không phải là Top10bacninh và do đó không được điều hành bởi Top10bacninh. Chủ sở hữu của các trang web này sẽ có các chính sách bảo vệ dữ liệu của riêng họ, trong mỗi trường hợp, họ phải chịu trách nhiệm về các tệp của riêng họ và các thực tiễn về quyền riêng tư của họ.

CHÍNH SÁCH COOKIES

Truy cập vào Trang web này có thể ngụ ý việc sử dụng cookie. Cookie là một lượng nhỏ thông tin được lưu trữ trong trình duyệt được sử dụng bởi mỗi Người dùng – trong các thiết bị khác nhau mà họ có thể sử dụng để điều hướng – để máy chủ ghi nhớ một số thông tin nhất định mà sau này và chỉ máy chủ triển khai nó mới đọc được. Cookie tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng, thân thiện hơn với người dùng và không làm hỏng thiết bị định vị.

Cookie là các quy trình tự động để thu thập thông tin liên quan đến các tùy chọn được Người dùng xác định trong quá trình truy cập vào Trang web để công nhận anh ta là Người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm và việc sử dụng Trang web của anh ta, và cũng có thể giúp xác định và giải quyết các lỗi.

Thông tin được thu thập thông qua cookie có thể bao gồm ngày và giờ truy cập vào Trang web, các trang đã xem, thời gian trên Trang web và các trang web đã truy cập ngay trước và sau đó. Tuy nhiên, không có cookie nào cho phép nó liên hệ với số điện thoại của Người dùng hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc cá nhân nào khác. Không cookie nào có thể trích xuất thông tin từ ổ cứng của Người dùng hoặc lấy cắp thông tin cá nhân. Cách duy nhất để thông tin cá nhân của Người dùng là một phần của tệp Cookie là người dùng phải tự mình cung cấp thông tin đó cho máy chủ.

Cookie cho phép một người được nhận dạng được coi là dữ liệu cá nhân. Do đó, Chính sách Bảo mật được mô tả ở trên sẽ áp dụng cho họ. Theo nghĩa này, để sử dụng giống nhau, sự đồng ý của Người dùng sẽ là cần thiết. Sự đồng ý này sẽ được thông báo, dựa trên sự lựa chọn xác thực, được đưa ra thông qua một quyết định khẳng định và tích cực, trước khi điều trị ban đầu, có thể tháo rời và lập thành văn bản.

Cookie riêng

Chúng là những cookie được gửi đến máy tính hoặc thiết bị của Người dùng và được quản lý độc quyền bởi Top10bacninh để Trang web hoạt động tốt nhất. Thông tin được thu thập được sử dụng để cải thiện chất lượng của Trang web và Nội dung của Trang web cũng như trải nghiệm của bạn với tư cách là Người dùng. Các cookie này cho phép Người dùng được công nhận là khách truy cập định kỳ vào Trang web và điều chỉnh nội dung để cung cấp nội dung đáp ứng sở thích của họ.

Cookie của bên thứ ba

Chúng là các cookie được sử dụng và quản lý bởi các đơn vị bên ngoài, cung cấp cho Top10bacninh với các dịch vụ do tổ chức này yêu cầu để cải thiện Trang web và trải nghiệm người dùng khi duyệt Trang web. Các mục đích chính mà cookie của bên thứ ba được sử dụng là để lấy thống kê truy cập và phân tích thông tin điều hướng, tức là cách Người dùng tương tác với Trang web.

Ví dụ: thông tin thu được đề cập đến số lượng trang được truy cập, ngôn ngữ, nơi chứa địa chỉ IP mà Người dùng truy cập, số lượng Người dùng truy cập, tần suất và số lần truy cập lặp lại, thời gian truy cập, trình duyệt họ sử dụng, nhà điều hành hoặc loại thiết bị mà chuyến thăm được thực hiện. Thông tin này được sử dụng để cải thiện Trang web và phát hiện các nhu cầu mới để cung cấp cho Người dùng một Nội dung và / hoặc dịch vụ có chất lượng cao nhất. Trong mọi trường hợp, thông tin được thu thập ẩn danh và các báo cáo xu hướng trên Trang web được chuẩn bị mà không xác định người dùng cá nhân.

(Các) pháp nhân chịu trách nhiệm cung cấp cookie có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba, miễn là luật pháp yêu cầu hoặc đó là một bên thứ ba xử lý thông tin này cho các thực thể nói trên.

Cookie mạng xã hội

Top10bacninh kết hợp các plugin mạng xã hội, cho phép truy cập chúng từ Trang web. Vì lý do này, cookie mạng xã hội có thể được lưu trữ trong trình duyệt của Người dùng. Chủ sở hữu của các mạng xã hội này có các chính sách bảo vệ dữ liệu và cookie của riêng họ, trong mỗi trường hợp, họ phải chịu trách nhiệm về các tệp của riêng họ và các thực tiễn về quyền riêng tư của họ. Người dùng phải tham khảo chúng để tìm hiểu về các cookie đã nói và việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ khi thích hợp.

Tắt, từ chối và xóa cookie

Người dùng có thể vô hiệu hóa, từ chối và xóa cookie – toàn bộ hoặc một phần – được cài đặt trên thiết bị của mình thông qua cấu hình trình duyệt của họ (trong số đó, chẳng hạn như Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Theo nghĩa này, các thủ tục từ chối và xóa cookie có thể khác nhau giữa trình duyệt Internet này với trình duyệt Internet khác. Do đó, Người dùng phải tham khảo các hướng dẫn được cung cấp bởi trình duyệt Internet mà họ đang sử dụng. Trong trường hợp bạn từ chối việc sử dụng cookie – toàn bộ hoặc một phần – bạn có thể tiếp tục sử dụng Trang web, mặc dù bạn có thể bị hạn chế sử dụng một số tính năng của nó.